نشست فعالین اقتصادی با حضور وزیر صمت و استاندار در شهرستان پیرانشهر