حضور فرماندار پیرانشهر در شعبه بانک رسالت و دیدار با رئیس شعبه