برگزاری هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرستان پیرانشهر