سردادن شعارهای ضد آمریکایی در راستای محکوم کردن به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی در پیرانشهر