بازدید فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیر کل راه و شهر سازی از محور های روستایی شهرستان