بازدید فرماندار به اتفاق مدیرکل اشتغال پایدار و فراگیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سایت گلخانه ای پیرانشهر