بازدید فرماندار پیرانشهر از عملیات آسفالت راه روستایی