مراسم تقدیر از روابط عمومی های ادارات سطح شهرستان به مناسبت روز روابط عمومی