برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان پیرانشهر