وضعیت جوی پیرانشهر با توجه به انتخابات پیش رو مورد بررسی قرار گرفت