بازدید فرماندار پیرانشهر از واحدهای تولیدی و صنعتی (شهرک صنعتی)