بازدید فرمامندار پیرانشهر از بخشهای مختلف مرکز آموزشفنی و حرفه ای شهرستان