حضور فرماندار پیرانشهر از اداره جهاد کشاورزی بمناسبت هفته جهاد کشاورزی