برگزاری جلسه کارگروه ویژه ساماندهی و پیشرفت طرح ها و پروژه های نیمه تمام شهرستان پیرانشهر