اعزام اردوهای جهادی بسیج مهندسین به روستاهای پیرانشهر جهت ویزیت رایگان