نشست ترابی فرماندار پیرانشهر با خیرین مدرسه ساز شهرستان