حضور فرماندار پیرانشهر در سمینار فرمانداراران سطح استان