بازدید فرماندار از نمایشگاه عکس و توانمندیهای معلولان