برگزاری دوره آموزشی کارکنان فرمانداری با محوریت عدالت الهی و خدا شناسی