تشکیل جلسه هیئت نظارت انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی در فرمانداری پیرانشهر