برگزاری جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر