نشست مشورتی بانوان(زنان و خانواده) با فرماندار پیرانشهر