⬅دیدار سرکار خانم دکتر شریعتی مدیر کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،خانم پور حیدر مدیر حوزه علمیه الزهرا  بانوان استان آذربایجانغربی به اتفاق مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان پیرانشهر با ماموستا دکتر محمودی امام جمعه پیرانشهر پیرامون مسائل و مشکلات در حوزه امور بانوان//