تماس با ما

پیرانشهر- خیابان شهید بهشتی-فرمانداری شهرستان پیرانشهر.

تلفن: -44222501 - 044

دورنگار: 44222507 - 044

کد پستی: 5781645877