معرفی بخشدار مرکزی

حسین بالقچی 

کارشناس ارشد مدیریت