ترابی فرماندار پیرانشهر ملاقات عمومی برگزار کرد

برگزاری ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف و نجیب شهرستان پیرانشهر

ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود