بازدید های مستمر...

با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

 

"تـرابـی" فرماندار شهرستان پیرانشهر،

 _از روند ساخت دیوار حائل ارتش و اجرای عملیات تعریض و بهسازی پروژه چهار بانده کردن ورودی پیرانشهـر(جلوی پادگان) به طرف نقده،