برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر

آغاز بکار جلسه کارگروه اشتغال از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با استان آذربایجانغربی در شهرستان پیرانشهر 

در این جلسه ارتباط ترابی فرماندار پیرانشهر از طریق ویدئو کنفرانس با استان آذربایجانغربی صورت پذیرفت