کارگروه تخصصی گندم،آرد و نان در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

کارگروه تخصصی گندم،آرد و نان در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

🔸کارگروه تخصصی گندم،آرد و نان برگزار گردید

کارگروهی در خصوص برنامه ریزی جهت خرید گندم تضمینی از کشاورزان با حضور بخشداران و اعضای حاضر در جلسه در محل دفتر بخشداری مرکزی برگزار گردید