🔴 محور #پیرانشهر_نقده ؛ #پیرانشهر_اشنویه به دلیل کولاک شدید #مسدود میباشد.

❌ از همشهریان عزیز تقاضا میشود تا بهبود شرایط جوی و اطلاعیه راهداری از تردد در این محور جدا خودداری کنند.

⭕️#هشدار...! 

🔴محور #پیرانشهر_نقده ؛ #پیرانشهر_اشنویه به دلیل کولاک شدید #مسدود میباشد.

   ▪️با توجه به کولاک شدید؛ محور پیرانشهر_نقده و پیرانشهر _اشنویه تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

  ❌ از همشهریان عزیز تقاضا میشود تا بهبود شرایط جوی و اطلاعیه راهداری از تردد در این محور جدا خودداری کنند.