بازدید از بیمارستان

▫️بازدید فرماندار شهرستان از بیمارستان جدید ۶۴ تخت و خوابی در حال ساخت پیرانشهر؛

 

➖امروز" تـرابـی"فرماندار پیرانشهر ضمن دیدار با پیمانکار پروژه بیمارستان جدید، از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید و نسبت به بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه تاکید نموند.