حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجانغربی در مرز تمرچین پیرانشهر

حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجانغربی در مرز تمرچین پیرانشهر
بازدید استاندار آذربایجانغربی از مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر

📸بازدید محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی،فرماندار پیرانشهر و اعضا ی شورای تامین استان از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر...