اینفوگرافـیک

اینفوگرافـیک
اجرای طرح های عمرانی

 

طرح هــای عمـرانی اجرا شده در سطح روستاهای شهرستان پیرانشهر

             (۴ مـاهـه اول سال ۱۳۹۹)