حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری

حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری
حضور معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ساختمان فرمانداری

🔸حضور مهندس رهبردین معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیدار و گفتگو با فرماندار پیرانشهر