ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد
ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با مردم برگزار شد

ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با تمامی مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شود.