طی نشستی راهکارهای تسریع در امر پروژه بزرگراه تمرچین-پیرانشهر-نقده بررسی شد

طی نشستی راهکارهای تسریع در امر پروژه بزرگراه تمرچین-پیرانشهر-نقده بررسی شد
برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات موجود در احداث پروژه بزرگراه تمرچین-پیرانشهر-نقده

جلسه ای با حضور فرماندار،بخشداران مرکزی،لاجان،مهندسین شرکت پورنام و جمعی از مسئولین ادارات زیربط پیرامون بررسی مشکلات و رفع موانع پروژه احداث بزرگراه پیرانشهر-نقده در محل دفتر فرماندار برگزار گردید

موارد مورد بحث در این جلسه:راه کارهای سرعت یافتن در روند پیشرفت پروژه،بررسی معارضات،تامین مصالح،تامین ایمنی جهت عملیات،زمان شروع و اتمام پروژه و ...

در این جلسه ترابی فرماندار پیرانشهر بر فعالیت جدی و تسریع در انجام پروژه بزرگراه تاکید نمود