سهمیه آرد نانوایی ها در پیرانشهر بررسی شد

سهمیه آرد نانوایی ها در پیرانشهر بررسی شد
جلسه شورای آرد و نان برگزار گردید

در این جلسه مشکلات و مسایل مربوط به آرد و میزان سهمیه آرد به نانوایی ها ،توزیع ارد و نحوه پخت نان بررسی شد