با ریاست فرماندار پیرانشهر انجام شد...

با ریاست فرماندار پیرانشهر انجام شد...
جلسه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغیرکاربری اراضی کشاورزی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

"ترابی" فرماندار پیرانشهر در این جلسه:

بر جلوگیری از تغیرکاربری غیرمجاز اراضی، شناسایی و تحت مالکیت قرار دادن اراضی و همچنین حفظ و حراست اراضی با استفاده از ظرفیتهای قانونی را توسط مسئولین ذیربط تاکید نمود.

در پایان هر یک از اعضا ضمن بررسی مصوبات قبلی عملکردهای خود را به فرماندار ارائه دادند