بازدید فرمانداربه اتفاق مشاور و مدیرکل حراست استانداری آذربایجانغربی از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر

بازدید فرمانداربه اتفاق مشاور و مدیرکل حراست استانداری آذربایجانغربی از پایانه مرزی  تمرچین پیرانشهر
بازدید فرمانداربه اتفاق مشاور و مدیرکل حراست استانداری آذربایجانغربی از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر

بازدید فرماندار به اتفاق مشاور و مدیرکل حراست استانداری آذربایجانغربی از پایانه مرزی تمرچین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پیرانشهر،

در این بازدید که: فرماندار پیرانشهر، میرزایی مشاور و مدیرکل استانداری آذربایجانغربی و جمعی از مسئولین حضور داشتند از وضعیت محوطه ها و بخشهای مختلف مرز تمرچین(قسمت بیمه و نحوه عملکرد،ایکس ری،محل کلیدر مسافر، روند عبور کالا و ... بازدید بعمل آمد، سپس طی جلسه ای در محل دفتر پایانه مرزی  مسایل و مشکلات مورد بحث و بررسی قرار  گرفت