ستاد تنظیم بازار در پیرانشهر تشکیل شد

ستاد تنظیم بازار در پیرانشهر تشکیل شد
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی و کنترل بازار تشکیل گردید