در پیرانشهر انجام شد

در پیرانشهر انجام شد
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر در محل فرمانداری برگزار شد