📌برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان پیرانشهر

📌برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان پیرانشهر
جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان، با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و اعضای فعال کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

مهمترین موارد مورد بحث و مصوب در جلسه :

🔹کنترل، نظارت و بازرسی مستمر از نانوایان و برخورد با گران فروشی و احتکار نانوائی ها

🔹رعایت پروتکل های بهداشتی منطبق با شرایط کرونا در نانوائی ها و مراکز توزیع گندم و آرد

🔹کنترل و نظارت بر مراکز توزیع  آرد در روستاها

🔹تاکید بر  لزوم افزایش سرانه آرد و نان با توجه به افزایش مصرف در سطح شهرستان

🔹کنترل و نظارت بیشتر  بر سوپر مارکت ها

🔹کنترل و برخورد با خرید و فروش آرد در بازار آزاد و تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش و تغییر مالکیت مجوز نانوائی ها به اشخاص دیگر