بازدید از محل پیشنهادی روستا‌ی سوغانلوی جدید پیرانشهر

بازدید از محل پیشنهادی روستا‌ی سوغانلوی جدید پیرانشهر
با حضور فرماندار انجام شد

 

با حضور فرماندار پیرانشهر،مدیر کل بنیاد مسکن استان،بخشدار مرکزی و رئیس منابع طبیعی از محل پیشنهادی جهت انتقال روستای مذکور  بازدید به عمل آمد