فرماندار پیرانشهر از شروعاجرای دیوار ساحلی روستای کلیچ خبر داد

فرماندار پیرانشهر از شروعاجرای دیوار ساحلی روستای کلیچ خبر داد
با حضور فرماندار انجام شد

 

"ترابی"فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی و بخشدار لاجان از اجرای پروژه دیوار ساحلی داخل روستای کلیچ که توسط پیمانکار بنیاد مسکن در چند روز آتی شروع خواهد شد بازدید بعمل آورد