بازدید فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی

بازدید فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی
بازدید فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی

🔸فرماندار پیرانشهر از کاوشهای نجات بخشی و باستانشناسی محوطه های تاریخی حوزه سد کانی سیب بازدید کردند...

 ترابی فرماندار پیرانشهر از محوطه های تاریخی روستاهای سوغانلو و کاسه کران و نیز از روند کاری و مطالعات کارشناسان بازدید و با اساتید و باستانشناسان فعال در این حوزه گفتگو کردند.

همچنین ایشان با توجه به مطالعات درحال انجام ضرورت راه اندازی موزه پیرانشهر را یادآور شدند.