#هفته_سلامت

🟣بــرگزاری کـارگاه آمـوزشی کـارشناسان بـهداشت حـرفه ای برای پـرسنل شـهرداری و کـارگاهــهای سد شهرستان پیرانشهر

🟣بــرگزاری کـارگاه آمـوزشی کـارشناسان بـهداشت حـرفه ای برای پـرسنل شـهرداری و کـارگاهــهای سد شهرستان پیرانشهر

#هفته_سلامت

🟣بــرگزاری کـارگاه آمـوزشی کـارشناسان بـهداشت حـرفه ای برای پـرسنل شـهرداری و کـارگاهــهای سد شهرستان پیرانشهر 

آموزش رسالت بهداشت حرفه ای و آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار موضوعات مطرح شده در این کارگاهها توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای بود.

در این کلاسهای آموزشی که به مناسبت #هفته_سلامت برای پرسنل و کارگران و کارفرمایان تشکیل شد،نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، بررسی شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان از دیگر موضوعات آموزش داده شده در این کارگاهها بود.