برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان

برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان
برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان

🔸برگزاری جلسه حمایت از خانواده های زندانیان با حضور فرماندار پیرانشهر

با حضور ترابی فرماندار، دادستان، قضات و اعضای انجمن حمایت زندانیان جلسه ای در خصوص نحوه خدمات رسانی و حمایت از خانواده های زندانیان حوزه قضائی پیرانشهر برگزار گردید

در این جلسه فرماندار پیرانشهر ضمن ارائه خط مشی، راهکارهای مناسبی را در راستای کمک به خانواده های زندانیان، اتمام کار ساختمان خوابگاه زندانیان و سایر مسائل دیگر زندانیان را ارائه نمودند