بازدید فرمانداراز روستاهای بخش لاجان و پیگیری مشکلات روستائیان