بازدید فرماندار از دانشگاه های آزاد و پیام نور پیرانشهر