جلسه بررسی راهکارهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر